LEES NET AS JY VIR GOD TYD OOR HET.

READ ONLY IF YOU GOD TIME ON THE.
Make sure you read everything from the first to the last word.
I have nearly eliminated this message, but received a blessing when I got
end thereof.
Lord, when I received this message, I thought to myself, for I have no time …
Also, it’s really inappropriate during work time. But when I came to the realization that this way of thinking is … Exactly what caused a multitude problems in the world today. We try to limit God to inside the church on Sunday morning …
Perhaps Sunday night … And in the unlikely service on a weekday. In times of illness, we want him like there have …. And, of course, at funerals. However, during work time and when relaxing is, we do not have the time or place for him … because … That part of our lives, in our opinion … We can, and should we take care of itself. May God my
forgive me ever thought so. That there is a time and a place where He was not the FIRST place should take in my life.
We should have always time to call all recall that HE has done for us. If you are too embarrassed to do so. Please follow the following instructions.
Jesus said, “For whoever is ashamed of me and of my words ashamed …………… him shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father … “(Mar 8:38).
You are not ashamed? Go further given ONLY IF YOU MEAN IT !!
Yes, I did God loves. He is the source of my existence and my Savior. He kept me functional each and every day. Without him I would be nothing.
Without him, I am a zero. But I do all things through Christ who strengthens me (Phil. 4:13). This is the simplest test. If You Love God; And not shy about all the wonderful things he has done for you, send this to ten people and the person who sent it to you!
I do not think I know 10 people who would admit that they do not love Jesus. Did you love him?
THE pOEM
I knelt to pray, but was so much to do me, so it was short-lived.
I had me to my workplace hurry, else could those to whom I owe something, stare at me.
So I knelt, soon a prayer; and quickly rose to my knees.
My Christian duty was now now met, so my soul was in tranquility survival again.
The whole day, the time missing to speak a word of encouragement to someone.
No time for a meeting with friends of Christ – they could poke fun at me.
No time, no time, too much to do, it was my constant lament
No time lost to souls in need, but in the end a lot of time: what death gives me.
With downcast eyes, I appeared before the Lord and I had to stand and shiver,
For in his hand, God had a book: it was the Book of Life.
“Your name does not appear in my Book,” God says when he spoke to me,
“I wanted to write a time, but the time for the missing.”
Do you have the time to give it through?
Easy vs. difficult
Why is it so hard to speak the truth and yet so easy to tell a lie?
Why is it so hard to talk about God while it is easy to talk about nasty stuff?
Why is an e-mail with a godly stretch so easily wiped out, while we transmit all smeriges?
Think about it.
Going this forward, or erase?
Just remember – God is watching you. Bidwiel – Let’s see if the devil this one can stop!
Here’s what it’s about as far as the bidwiel: when you received this, do a prayer for the person who sent it to you …
That’s all you need to do …
Send only this message to ten people, and see the work of God’s answer to prayer in your life. Please do not stop the bidwiel. Of all the gifts we receive freely, is prayer the very best one. There is no cost, just wonderful rewards …
GOD’S BLESSING!
May God keep you and bless you!
Jesus Love!

 

LEES NET AS JY VIR GOD TYD OOR HET.
Maak seker jy lees alles, van die eerste tot die laaste woord.
Ek het byna hierdie boodskap uitgewis, maar het seën ontvang toe ek by die
einde daarvan kom.
Here, toe ek hierdie boodskap ontvang, het ek by myself gedink: hiervoor het ek nie tyd nie…
Ook is dit eintlik onvanpas gedurende werktyd. Maar toe kom ek tot die besef dat hierdie denkwyse is… Presies wat ‘n menigte probleme in die wêreld van vandag veroorsaak. Ons probeer om God te beperk tot binne die kerk op Sondag oggend…
Miskien ook Sondagaand… En binne die onwaarskynlike diens op ‘n weeksdag. In tye van siekte, wil ons Hom graag daar hê….En, natuurlik,by begrafnisse. Nietemin, gedurende werktyd en wanneer ontspan word, het ons nie vir Hom tyd of plek nie…want… Daardie deel van ons lewens, na ons mening… kán ons, en behoort ons, self te behartig. Mag God my
vergewe dat ek ooit so gedink het. Dat daar ‘n tyd en ‘n plek is waar HY nie die EERSTE plek in my lewe moet inneem nie.
Ons behoort voortdurend tyd te hê om alles in herinnering te roep wat HY vir ons gedoen het. As jy nie te skaam is om dit te doen nie. Volg dan asseblief die volgende aanwysings.
Jesus het gesê,”Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam …………… vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die Heerlikheid van sy Vader…” (Mar. 8:38).
Jy ís nie skaam nie? Gaan hiermee verder SLEGS AS JY DIT BEDOEL HET!!
Ja, ek hét God Lief. HY is die bron van my bestaan en my Redder. Hy hou my funksioneel elke en iedere dag. Sonder Hom sal ek niks wees nie.
Sonder Hom is ek ‘n nul. Maar, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee (Fil. 4:13). Hierdie is die eenvoudigste toets. As JY God Liefhet; En nie skaam is oor al die wonderbaarlike dinge wat HY vir jou gedoen het nie, stuur hierdie aan tien mense en die persoon wat dit aan jou gestuur het!
Ek dink nie ek ken 10 mense wat sal erken dat hulle Jesus liefhet nie. Het Jy Hom lief?
DIE GEDIG
Ek het gekniel om te bid, maar soveel het my te doen gestaan, dus was dit van korte duur.
Ek moes my na my werkplek haas, anders kon dié aan wie ek iets skuld, my aangluur.
Derhalwe het ek gekniel, gou ‘n gebed gedoen; en vinnig van my knieë opgestaan.
My Christelike plig was tog nou nagekom, so my siel kon in rustigheid weer voortbestaan.
Die ganse dag het die tyd ontbreek om ‘n woord van bemoediging teenoor iemand te spreek.
Geen tyd is gemaak om met vriende oor Christus te praat – hulle kon met my die draak steek.
Geen tyd, geen tyd, te veel om te doen, dit was my voortdurende klaaglied
Geen tyd afgestaan aan siele in nood, maar eindelik baie tyd: dít wat die dood aan my bied.
Met neergeslane oë het ek voor die Here verskyn en daar moes ek staan en bewe,
Want in Sy hand het God ‘n boek gehad: dit was die Boek van die Lewe.
“Jou naam verskyn nie in my Boek nie”, sê God toe Hy met my spreek,
“Ek wou dit op ‘n keer neerskryf, maar die tyd daarvoor het ontbreek”.
Het jy nou die tyd om dit deur te gee?
Maklik vs. Moeilik
Waarom is dit so moeilik om die waarheid te praat en tog so maklik om ‘n leuen te vertel?
Waarom is dit so moeilik om oor God te praat terwyl dit maklik is om oor lelike dinge te praat?
Waarom word ‘n e-pos met ‘n godvresende strekking so maklik uitgewis, terwyl ons al die smeriges deurstuur?
Dink daaroor na.
Gaan jy hierdie deurstuur, of dit uitwis?
Onthou net – God hou jou dop. Bidwiel – Kom ons kyk of die duiwel hierdie een kan stuit!
Hier is waaroor dit gaan wat die bidwiel aanbetref: wanneer jy hierdie ontvang, doen ‘n gebed vir die persoon wat dit vir jou gestuur het…
Dit is al wat jy moet doen…
Stuur maar net hierdie boodskap aan tien mense en aanskou die werking van God se gebedsverhoring in jou lewe. Moet asseblief nie die bidwiel stop nie. Van al die gawes wat ons vryelik kan ontvang, is Gebed die heel beste een. Daar is geen onkoste nie, slegs wonderlike belonings…
GOD SE SEËN!
Mag God jou bewaar en jou seën!
Jesusliefde!g-o-d-pictures-31

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s